Organizační pokyny

 

pro zápis do mateřské školy

U Vysočanského pivovaru v Praze 9

 

pro školní rok 2024-2025

 

I.           Informace o doložení potvrzení o očkování

Zákonní zástupci jsou povinni předložit doklad o povinném očkování*, nebo doklad imunity proti nákaze, nebo potvrzení, že se dítě nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato potvrzení vystaví ošetřující dětský lékař. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

(*§ 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

 

II.        Doklady k zápisu

 

1.    Žádost – formulář kompletně vyplněný

2.    Evidenční list – formulář kompletně vyplněný včetně vyjádření lékaře

3.    Rodný list dítěte – originál

4.    Občanský průkaz dokazující totožnost zákonného zástupce

 

Ostatní dokumentace

1.      Písemné vyjádření školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) pro případný vznik nároku na podpůrná opatření u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.

2.      Písemné posudky (doporučení apod.) odborného poradenského pracoviště nebo lékaře, vztahující se ke skutečnostem, které by mohly mít negativní dopad na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu docházky do mateřské školy, a to jak dítěte samotného, tak i ostatních dětí.

3.      Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydané příslušnou základní školou.

4.      V případě nepřítomnosti zákonného zástupce u zápisu je potřeba Žádost opatřit ověřeným podpisem zákonného zástupce.

5.      Oznámení o individuálním vzdělávání.

6.     Rozhodnutí soudu o výkonu rodičovských povinností a práv.

 

III.     Organizace zápisu

 

1.      Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce formou elektronické registrace v období od 2.4.2024 do 26.4.2024 na adrese: https://zapisdoms-praha9.praha.eu/

2.      V případě, že rodič nemá možnost elektronické registrace, může dítě osobně zaregistrovat ve dnech 23.4. 2024 nebo 24. 4.2024 v době od 10 do 12 hodin v kanceláři MŠ.

3.      Po elektronické registraci je nutné žádost a evidenční list vytisknout a spolu s   potvrzením od lékaře a rodným listem dítěte (případně jinými doklady), doručit do vybrané mateřské školy ve dnech prezenčního zápisu 6.5. 2024 nebo 7.5. 2024.

4.      Během zápisů bude dítěti přiděleno REGISTRAČNÍ ČÍSLO. Pod tímto číslem bude v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon) zveřejněna informace o registračních číslech přijatých dětí, a to na oficiálním webu MŠ a veřejně přístupné vývěsce MŠ. Seznam registračních čísel přijatých dětí se zveřejní na webových stránkách mateřských škol 29. 5. 2024. V případě přijetí dítěte do MŠ se rozhodnutí o přijetí NEZASÍLÁ.

5.      Další možnosti doručení dokladů:

a)      Českou poštou

b)      prostřednictvím datové schránky fyzické osoby (žadatele) do datové schránky dané MŠ; doporučujeme naskenované dokumenty – v případě nečitelných dokumentů budete požádáni o dodání jiné verze.

c)      zaslat e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis a s přílohami v elektronické konverzi.

V případě zaslání e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu musí být žádost i evidenční list do 5 kalendářních dnů potvrzeny přímo v MŠ, nebo doručením vlastnoručně podepsaného výtisku písemností do MŠ do 5 kalendářních dnů.

 

 


 

 

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MČ P9

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

 

 

Městská část Praha 9 jako zřizovatel mateřských škol sděluje, že k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách ve školském obvodu Městské části Praha 9, stanoveném dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy, jsou přijímány děti až do naplnění kapacity všech mateřských škol v rámci školského obvodu dle následujících zákonných pravidel (postupně od č. 1 do č. 4):

 

1.      Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona (tj. k 31.08.2024 dosáhlo věku 5 let) s místem trvalého pobytu či s místem pobytu cizince na území Městské části Praha 9,

 

2.      Dítě s místem trvalého pobytu či místem pobytu cizince na území Městské části Praha 9, které před začátkem školního roku (tj. do 31.08.2024) dosáhne nejméně 3. roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší.

 

3.      Ostatní děti starší 2 roků s místem trvalého pobytu či s místem pobytu cizince na území Městské části Praha 9, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší.

 

4.       Dítě, které nesplňuje podmínky předchozích bodů, které má místo trvalého pobytu či místo pobytu cizince na území mimo MČ Prahy 9.

 

V případě shodného data narození se rozhodne losováním.

 

 

POSTUP PRO UMISŤOVÁNÍ DĚTÍ V KONKRÉTNÍ MŠ

 

Při rozhodování o umístění dítěte do Mateřské školy U Vysočanského pivovaru jsou uchazeči umisťováni až do naplnění kapacity dle následujících bodů (postupně od bodu č. 1 k bodu č. 7):

 

1.      Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona

(tj. k 31.08.2024 dosáhlo věku 5 let) s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 9, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší,

 

2.      Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona

(tj. k 31.08.2024 dosáhlo věku 5 let) s jiným druhem evidovaného oprávněného pobytu na území Městské části Praha 9, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší,

 

3.      Dítě s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 9, které před začátkem školního roku (tj. do 31.08.2024) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší,

 

4.      Dítě s jiným druhem evidovaného oprávněného pobytu na území Městské části Praha 9, které před začátkem školního roku (tj. do 31.08.2024) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší,

 

5.        Ostatní děti starší 2 roků s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 9, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší,

 

6.        Ostatní děti starší 2 roků s jiným druhem evidovaného oprávněného pobytu na území Městské části Praha 9, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší,

 

7.        Dítě, které nesplňuje podmínky předchozích bodů, které má místo trvalého pobytu či místo pobytu cizince na území mimo MČ Prahy 9.

 

V případě shodného data narození se rozhodne losováním.