ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

 

    Předškolní vzdělávací program představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného požadavky a pokyny MŠMT. Školský zákon ukládá MŠMT stanovit pro předškolní vzdělávání konkrétní cíle a povinný obsah vzdělávání. Základním pedagogickým dokumentem, jímž stát ( ministerstvo ) stanovuje tyto požadavky na výchovu a vzdělání v mateřských školách je Rámcový program pro předškolní vzdělávání.

V souladu s novým školním zákonem a v návaznosti na obecné cíle vzdělávání tímto zákonem stanovené, RP postihuje a charakterizuje široce pojatý elementární vzdělanostní základ, na který může bezprostředně navazovat nejen povinné vzdělávání, ale který zároveň otevírá dítěti cestu celoživotního rozvoje. Rámcový program se vztahuje na pedagogicky řízené činnosti dětí v mateřských školách zařazených do sítě škol a školských zařízení. Je dokumentem směrodatným pro předškolní pedagogy, ale také pro zřizovatele předškolních institucí a pro odborné  a sociální partnery v rámci vzdělávacího systému.

            Mateřská škola U Vysočanského pivovaru v Praze 9 si vytvořila vlastní koncepci výchovy dětí předškolního věku, vlastní Školní vzdělávací program s názvem „ SVĚT KOLEM NÁS „.Školní vzdělávací program navazuje na RVP vydaný Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze a schválený MŠMT, podle kterého budou paní učitelky vytvářet a plánovat třídní vzdělávací programy. Mateřská škola dbá na harmonický rozvoj dítěte, klade důraz na psychologické aspekty vývoje dítěte a bere na ně zřetel. Hlavním cílem mateřské školy je vést děti k samostatnosti, komunikaci, osvojení si pracovat na určitém cíli formou hry, zábavných a motivovaných činností a formou vlastního prožitku. Dalším cílem MŠ je vytvořit dítěti klidné, bezpečné, podnětné, motivující prostředí, kde převládá klidná atmosféra a zázemí. MŠ respektuje osobnost každého dítěte. Dítě je pro ni rovnocenným partnerem.