Dotační program v rámci operačního programu Praha – „pól růstu“

Přiděleno: 370 620,- Kč

Vyčerpáno:

Rozdíl:


Dotační program byl škole přidělen na základě žádosti ředitelky školy o příspěvek na operační program Praha „ Pól růstu“. Škole byla přidělena částka 370 620,- Kč pod názvem projektů „Multikulturní šablony II pro MŠ U Vysočanského pivovaru“.
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001530
Přidělené prostředky budou použity na stáže pedagogických pracovníků, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách a komunitně osvětová setkávání.